• Geniet van de snelle levering bij Green boutiQ
  • Vandaag besteld voor 14:00 dezelfde dag nog verstuurd
  • Behaal een luxegevoel in jouw interieur met een nepplant van Green boutiQ
  • De mooiste kunstplanten en kunstbloemen vind je bij Green boutiQ

Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door.


Artikel 1. Definities


1.1. Steijk BV: gevestigd te Bergschenhoek en ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder registratienummer 71274502 handelend onder de naam
Steijk BV.

1.2. Website: de website van Steijk BV, te raadplegen via www.greenboutiq.com en alle bijbehorende subdomeinen.

1.3. Klant: de klant die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf
een Overeenkomst aangaat met Steijk BV en/of zich geregistreerd heeft op
de Website.

1.4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Steijk BV en Klant,
van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel
uitmaken.

1.5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.


Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden


2.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Steijk BV zijn de
Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders
is overeengekomen.

2.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende
aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet
voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Steijk BV slechts
bindend, indien en voor zover deze door Steijk BV uitdrukkelijk schriftelijk zijn
aanvaard.

2.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke
product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden
ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige
voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het
meest gunstig is.


Artikel 3. Prijzen en informatie


3.1. Alle op de Website en in andere van Steijk BV afkomstige materialen
vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld,
andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het
sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten
in het bestelproces apart worden weergegeven.

3.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.
Steijk BV kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te
allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website
en in andere van Steijk BV afkomstige materialen zijn dan ook onder
voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

3.4. Steijk BV kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.


Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst


4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de
Klant van het aanbod van Steijk BV en het voldoen aan de daarbij door Steijk
BV gestelde voorwaarden.

4.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt
Steijk BV onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding
van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd,
heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.


4.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de
Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Steijk BV het
recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn
ontvangen.

4.4. Steijk BV kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Steijk BV op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere
voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 5. Registratie


5.1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.


5.2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en
wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is
zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar
wachtwoord.

5.3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt
geheim te houden. Steijk BV is niet aansprakelijk voor misbruik van de
inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt
op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het
account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Klant.


5.4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van
onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te
wijzigen en/of Steijk BV daarvan in kennis te stellen, zodat Steijk BV gepaste
maatregelen kan nemen.


Artikel 6. Uitvoering Overeenkomst


6.1. Zodra de bestelling door Steijk BV is ontvangen, stuurt Steijk BV de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

6.2. Steijk BV is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de

verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

6.3. De levertermijn bedraagt in beginsel 3 tot 4 dagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Steijk BV.


6.4. Indien Steijk BV de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan
leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan
met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de
Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

6.5. Steijk BV raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij
gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden.
Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

6.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

6.7. Steijk BV is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te
leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar
is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het
product kosteloos te retourneren.

Artikel 7. Herroepingsrecht


7.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

7.2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Steijk BV
binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen,
kosteloos te ontbinden.

7.3. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem
aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen,
of:

  • als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.


7.4. Klant dient de retourkosten zelf te dragen, indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief geeft Steijk BV een raming van deze kosten. De
verzendkosten die door Klant zijn gemaakt bij de aankoop van het product
worden niet begrepen onder de kosten voor het retourneren en blijven voor
eigen rekening van Klant.

7.5. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan
met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en
het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de
kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is
dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel
zou kunnen.

7.6. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die
het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat
dan toegestaan in het vorige lid.

7.7. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde
termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te
zenden aan Steijk BV, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Steijk BV
kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Steijk BV bevestigt in geval 
van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft
Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om
binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct
terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere
ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.  


Producten kunnen geretourneerd worden naar:
Steijk BV
Van Keulendreef 14
2661ST, Bergschenhoek

7.8. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden
terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft
betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering
dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Steijk BV de bijkomende kosten
voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Steijk BV aanbiedt het
product zelf af te halen, mag Steijk BV wachten met terugbetalen tot Steijk BV
het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft
teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

7.9. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst
informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht
en een eventuele gewenste procedure vermeld.

7.10. Het herroepingsrecht geldt niet voor:

  • Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant;


Artikel 8. Zakelijk retourrecht
8.1. Het vorige artikel inzake het herroepingsrecht is van overeenkomstige 
toepassing op zakelijke bestellingen, zij het dat:

  • Zakelijke Klant de Overeenkomst met Steijk BV binnen 14 dagen na ontvangst van het product dient te ontbinden.
  • Zakelijke Klant na ontvangst van het retour door Steijk BV enkel het aankoopbedrag terugkrijgt. Klant is zelf verantwoordelijk voor het retour sturen en voor de kosten van het retourneren.
  • Reeds door Zakelijke Klant (vooruit) betaalde bedragen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de Overeenkomst en ontvangst van de retouren door Steijk BV zullen worden terugbetaald.


Artikel 9. Betaling

9.1. Klant dient betalingen aan Steijk BV volgens de in de bestelprocedure en
eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Steijk BV
is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen
ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een
betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

9.2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze,
nadat hij door de Steijk BV is gewezen op de te late betaling en Steijk BV de
Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn
betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze
14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente
verschuldigd en is Steijk BV gerechtigd de door hem gemaakte
buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten
bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over
de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een
minimum van € 40,-. Steijk BV kan ten voordele van Klant afwijken van
genoemde bedragen en percentages.

Artikel 10. Garantie en conformiteit


10.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Steijk BV een
aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het
zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.

10.2. Steijk BV staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Steijk BV er
tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.


10.3. Een door Steijk BV, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af
aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de
Overeenkomst al heeft en kan inroepen.

10.4. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt
Steijk BV daarvan in kennis te stellen.

10.5. Indien Steijk BV de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de
relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale
vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid
gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

Artikel 11. Garantie bij zakelijke aankopen


11.1. Steijk BV staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Steijk BV er
tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
Anders geldt dat het product geschikt is voor normaal gebruik.


11.2. Indien het afgeleverde product bij aflevering niet aan de Overeenkomst
beantwoordt, dan dient Klant binnen uiterlijk 30 dagen na levering Steijk BV
daarvan in kennis stellen. Doet Klant dit niet, kan hij geen aanspraak meer
maken op herstel, vervanging etc, indien het product defect geleverd is.
11.3. Indien Steijk BV de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de 
relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed.

Artikel 12. Klachtenprocedure


12.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande
garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening
van Steijk BV, dan kan hij bij Steijk BV telefonisch, per e-mail of per post een
klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene
Voorwaarden.

12.2. Steijk BV geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet
mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Steijk BV
binnen 3 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een
indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of
definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

12.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/.

Artikel 13. Aansprakelijkheid


13.1. Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of
rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.


13.2. De totale aansprakelijkheid van Steijk BV jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).

13.3. Aansprakelijkheid van Steijk BV jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval - maar uitdrukkelijk niet uitsluitend - begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

13.4. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Steijk BV jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld
van Steijk BV.

13.5. De aansprakelijkheid van Steijk BV jegens Klant wegens toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien
Klant Steijk BV onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende
daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Steijk BV
ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft
schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke
omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Steijk BV in staat is
adequaat te reageren.

13.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Steijk BV meldt.

13.7. In geval van overmacht is Steijk BV niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.


Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud Zakelijke Aankopen


14.1. Alle geleverde goederen blijven het eigendom van Steijk BV totdat alle
vorderingen die Steijk BV op Zakelijke Klant heeft (inclusief eventuele
daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente) volledig zijn betaald.


14.2. Zakelijke Klant is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd deze
zaken, anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale
bestemming van de zaken, te verkopen, af te leveren of anderszins te
vervreemden. Daarnaast is het Zakelijke Klant niet toegestaan om deze zaken
te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang de
eigendom van deze zaken niet op Zakelijke Klant is overgegaan.

14.3. Zakelijke Klant is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn
afgeleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Steijk BV te bewaren.


14.4. Steijk BV is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn
afgeleverd en nog bij de koper aanwezig zijn, terug te nemen indien Zakelijke
Klant niet voor tijdige betaling van de facturen zorgdraagt of in
betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren.

14.5. Zakelijke Klant zal Steijk BV te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn zaken ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van Steijk BV.

Artikel 15. Persoonsgegevens

15.1. Steijk BV verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Artikel 16. Slotbepalingen 


16.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.


16.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt 
voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding
van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse
rechter in het arrondissement waar Steijk BV gevestigd is.

16.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen
zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen,
waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de
oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

16.4. Onder 'schriftelijk' wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.


Steijk BV
Van Keulendreef 14
2661ST, Bergschenhoek
Telefoon: 06-26408236
E-mail: info@greenboutiq.com


KvK-nummer: 71274502
Btw-nummer: 8586.46.535.B.01